Wedstrijdreglement Eindejaarsactie 2019 Dilbeek

De wedstrijd wordt georganiseerd door DUO-Unizo Dilbeek en loopt van 10 tot 31 december 2019 bij de deelnemende handelaars. De lijst van de deelnemende handelaars is terug te vinden op de deelnemingsformulieren en op de website : www.winindilbeek.be

De trekking gebeurt op donderdag 23 januari 2020 tijdens het nieuwjaarsevent van de Adviesraad Lokale Economie.

De trekking zal elektronisch verlopen. Dit betekent dat een computer via een softwareprogramma de winnaars “at random” zal aanduiden. De trekking gebeurt in aanwezigheid van de Schepen van Lokale economie of zijn/haar ambtenaar.

De wedstrijd wordt georganiseerd met de bedoeling bij te dragen tot de promotie van de lokale handel in Dilbeek.

De klant ontvangt bij de deelnemende handelaar per aankoopschijf van 10 euro een genummerd deelnameformulier voor de tombola. Het maximum aantal formulieren die de klant per aankoop kan ontvangen, wordt evenwel beperkt tot 40 formulieren per aankoop.

Om deel te nemen aan de tombola moet de klant zijn nummer registreren op de website www.winindilbeek.be en de gevraagde gegevens invullen.

De nummers kunnen op de website ingegeven worden tot en met 15 januari 2020.

Het genummerd deelnameformulier moet bijgehouden worden en dient afgegeven te worden bij ontvangst van de hoofdprijzen en bij afgifte van de geschenkcheques.

Privacy
De gegevens van de klant worden enkel gebruikt voor de Eindejaarsactie en worden niet ter beschikking gesteld aan derden tenzij de klant hiervoor uitdrukkelijk de toestemming geeft.

Uit de geregistreerde nummers worden op donderdag 23 januari 2020 de winnende nummers getrokken.

Er zijn vijf hoofdprijzen en daarnaast nog heel wat geschenkcheques voor een totale waarde van ongeveer 10.000 euro.

De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht.
Elke geschenkcheque is uitgegeven door een deelnemende handelaar en kan enkel bij de handelaar vermeld op de geschenkcheque gebruikt worden. De geschenkcheques kunnen niet in contanten worden uitbetaald.
De geschenkcheques dienen voor 1 mei 2020 afgehaald te worden.

De winnaars van de hoofdprijzen worden telefonisch op de hoogte gebracht.
Voor de hoofdprijzen worden er naast de winnaars nog reserve-winnaars getrokken.

In het uitzonderlijke geval dat de winnaar, ondanks herhaalde pogingen van de organisatoren, niet bereikbaar zou zijn of de prijs niet zou afhalen binnen de maand, hebben de organisatoren het recht om de prijs toe te kennen aan de tweede reserve-winnaar.

Deelnemende handelaars noch hun personeel, noch hun verwanten tot in de tweede graad noch gedomicilieerden op hetzelfde adres komen in aanmerking voor een prijs indien het deelnameformulier in hun winkel werd uitgegeven.

Bij een geschil zullen de organisatoren van de wedstrijd een onherroepelijke beslissing nemen. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk en tevens zullen geen klachten omtrent de wedstrijd aanvaard worden.

De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk incident of welke schade ook die voortvloeit uit de toekenning van de prijzen of de deelname. Als de wedstrijd wegens overmacht of ten gevolge van een gebeurtenis buiten hun wil moet worden geannuleerd, opgeschort of gewijzigd, of als de prijzen vernietigd of gewijzigd moeten worden, dan zijn de organisatoren daarvoor in geen geval schadevergoeding verschuldigd aan de deelnemers of de winnaars van de wedstrijd.

Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement volledig en zonder enig voorbehoud aanvaardt, en elke beslissing aanvaardt die door de organisatoren genomen wordt om het goede verloop van de wedstrijd zo goed als mogelijk te verzekeren.

Het reglement kan worden geraadpleegd op de website www.winindilbeek.be.

Er wordt geen briefwisseling gevoerd omtrent deze tombola, met uitzondering van het op de hoogte brengen van de winnaars.